سافت گزین

انتخاب نرم افزار را ساده کرده ایم
جزئیات آماری مربوط به نرم افزار های نقلیه
تعداد نرم افزارهای ثبت شده در این دسته بندی: ۴۱
تعداد تولید کنندگان نرم افزارهای نقلیه: ۳۳
تعداد زیرمجموعه های نرم افزارهای نقلیه: ۸
تعداد نرم افزارهای دارای گواهی شورای عالی انفورماتیک: ۳
تعداد نرم افزارهای دارای گواهی امنیت نرم افزار: ۴
تعداد نرم افزارهای دارای تاییدیه وزارت امور اقتصادی و دارایی: ۳