سافت گزین

انتخاب نرم افزار را ساده کرده ایم
جزئیات آماری مربوط به نرم افزار های فناوری اطلاعات و ارتباطات
تعداد نرم افزارهای ثبت شده در این دسته بندی: ۵۷
تعداد تولید کنندگان نرم افزارهای فناوری اطلاعات و ارتباطات: ۳۹
تعداد زیرمجموعه های نرم افزارهای فناوری اطلاعات و ارتباطات: ۱۰
تعداد نرم افزارهای دارای گواهی شورای عالی انفورماتیک: ۱۱
تعداد نرم افزارهای دارای گواهی امنیت نرم افزار: ۳
تعداد نرم افزارهای دارای تاییدیه وزارت امور اقتصادی و دارایی: ۲