سافت گزین

انتخاب نرم افزار را ساده کرده ایم
جزئیات آماری مربوط به نرم افزار های آموزش و پژوهش
تعداد نرم افزارهای ثبت شده در این دسته بندی: ۶۸
تعداد تولید کنندگان نرم افزارهای آموزش و پژوهش: ۴۵
تعداد زیرمجموعه های نرم افزارهای آموزش و پژوهش: ۱۲
تعداد نرم افزارهای دارای گواهی شورای عالی انفورماتیک: ۸
تعداد نرم افزارهای دارای گواهی امنیت نرم افزار: ۲
تعداد نرم افزارهای دارای تاییدیه وزارت امور اقتصادی و دارایی: ۱