سافت گزین

انتخاب نرم افزار را ساده کرده ایم
زیرمجموعه های نرم افزار های صنعت فرش
جزئیات آماری مربوط به نرم افزار های صنعت فرش
تعداد نرم افزارهای ثبت شده در این دسته بندی: ۳
تعداد تولید کنندگان نرم افزارهای صنعت فرش: ۳
تعداد زیرمجموعه های نرم افزارهای صنعت فرش: ۱
تعداد نرم افزارهای دارای گواهی شورای عالی انفورماتیک: ۱
تعداد نرم افزارهای دارای گواهی امنیت نرم افزار: ۰
تعداد نرم افزارهای دارای تاییدیه وزارت امور اقتصادی و دارایی: ۰