سافت گزین

انتخاب نرم افزار را ساده کرده ایم
جزئیات آماری مربوط به نرم افزار های امور ساختمانی
تعداد نرم افزارهای ثبت شده در این دسته بندی: ۱۶
تعداد تولید کنندگان نرم افزارهای امور ساختمانی: ۱۲
تعداد زیرمجموعه های نرم افزارهای امور ساختمانی: ۶
تعداد نرم افزارهای دارای گواهی شورای عالی انفورماتیک: ۴
تعداد نرم افزارهای دارای گواهی امنیت نرم افزار: ۲
تعداد نرم افزارهای دارای تاییدیه وزارت امور اقتصادی و دارایی: ۳