سافت گزین

انتخاب نرم افزار را ساده کرده ایم
زیرمجموعه های نرم افزار های زیبایی
جزئیات آماری مربوط به نرم افزار های زیبایی
تعداد نرم افزارهای ثبت شده در این دسته بندی: ۷
تعداد تولید کنندگان نرم افزارهای زیبایی: ۷
تعداد زیرمجموعه های نرم افزارهای زیبایی: ۱
تعداد نرم افزارهای دارای گواهی شورای عالی انفورماتیک: ۳
تعداد نرم افزارهای دارای گواهی امنیت نرم افزار: ۲
تعداد نرم افزارهای دارای تاییدیه وزارت امور اقتصادی و دارایی: ۲