سافت گزین

انتخاب نرم افزار را ساده کرده ایم
زیرمجموعه های نرم افزار های مدیریت دام
جزئیات آماری مربوط به نرم افزار های مدیریت دام
تعداد نرم افزارهای ثبت شده در این دسته بندی: ۵
تعداد تولید کنندگان نرم افزارهای مدیریت دام: ۵
تعداد زیرمجموعه های نرم افزارهای مدیریت دام: ۲
تعداد نرم افزارهای دارای گواهی شورای عالی انفورماتیک: ۳
تعداد نرم افزارهای دارای گواهی امنیت نرم افزار: ۱
تعداد نرم افزارهای دارای تاییدیه وزارت امور اقتصادی و دارایی: ۲