سافت گزین

انتخاب نرم افزار را ساده کرده ایم
جزئیات آماری مربوط به نرم افزار های چند رسانه ای
تعداد نرم افزارهای ثبت شده در این دسته بندی: ۳۶
تعداد تولید کنندگان نرم افزارهای چند رسانه ای: ۱۶
تعداد زیرمجموعه های نرم افزارهای چند رسانه ای: ۸
تعداد نرم افزارهای دارای گواهی شورای عالی انفورماتیک: ۸
تعداد نرم افزارهای دارای گواهی امنیت نرم افزار: ۶
تعداد نرم افزارهای دارای تاییدیه وزارت امور اقتصادی و دارایی: ۰