سافت گزین

انتخاب نرم افزار را ساده کرده ایم
زیرمجموعه های نرم افزار های رستوران
جزئیات آماری مربوط به نرم افزار های رستوران
تعداد نرم افزارهای ثبت شده در این دسته بندی: ۳۱
تعداد تولید کنندگان نرم افزارهای رستوران: ۲۷
تعداد زیرمجموعه های نرم افزارهای رستوران: ۱
تعداد نرم افزارهای دارای گواهی شورای عالی انفورماتیک: ۶
تعداد نرم افزارهای دارای گواهی امنیت نرم افزار: ۷
تعداد نرم افزارهای دارای تاییدیه وزارت امور اقتصادی و دارایی: ۷