سافت گزین

انتخاب نرم افزار را ساده کرده ایم
زیرمجموعه های نرم افزار های خدمات مجالس
جزئیات آماری مربوط به نرم افزار های خدمات مجالس
تعداد نرم افزارهای ثبت شده در این دسته بندی: ۲
تعداد تولید کنندگان نرم افزارهای خدمات مجالس: ۲
تعداد زیرمجموعه های نرم افزارهای خدمات مجالس: ۱
تعداد نرم افزارهای دارای گواهی شورای عالی انفورماتیک: ۰
تعداد نرم افزارهای دارای گواهی امنیت نرم افزار: ۰
تعداد نرم افزارهای دارای تاییدیه وزارت امور اقتصادی و دارایی: ۰