سافت گزین

انتخاب نرم افزار را ساده کرده ایم
جزئیات آماری مربوط به نرم افزار های نساجی
تعداد نرم افزارهای ثبت شده در این دسته بندی: ۱۴
تعداد تولید کنندگان نرم افزارهای نساجی: ۷
تعداد زیرمجموعه های نرم افزارهای نساجی: ۳
تعداد نرم افزارهای دارای گواهی شورای عالی انفورماتیک: ۰
تعداد نرم افزارهای دارای گواهی امنیت نرم افزار: ۰
تعداد نرم افزارهای دارای تاییدیه وزارت امور اقتصادی و دارایی: ۰