سافت گزین

انتخاب نرم افزار را ساده کرده ایم
جزئیات آماری مربوط به نرم افزار های اداری
تعداد نرم افزارهای ثبت شده در این دسته بندی: ۲۲۵
تعداد تولید کنندگان نرم افزارهای اداری: ۱۰۱
تعداد زیرمجموعه های نرم افزارهای اداری: ۲۱
تعداد نرم افزارهای دارای گواهی شورای عالی انفورماتیک: ۹۳
تعداد نرم افزارهای دارای گواهی امنیت نرم افزار: ۶۴
تعداد نرم افزارهای دارای تاییدیه وزارت امور اقتصادی و دارایی: ۵۳