سافت گزین

انتخاب نرم افزار را ساده کرده ایم
جزئیات آماری مربوط به نرم افزار های اداری
تعداد نرم افزارهای ثبت شده در این دسته بندی: ۲۳۷
تعداد تولید کنندگان نرم افزارهای اداری: ۱۰۹
تعداد زیرمجموعه های نرم افزارهای اداری: ۲۱
تعداد نرم افزارهای دارای گواهی شورای عالی انفورماتیک: ۱۰۲
تعداد نرم افزارهای دارای گواهی امنیت نرم افزار: ۶۶
تعداد نرم افزارهای دارای تاییدیه وزارت امور اقتصادی و دارایی: ۵۴