سافت گزین

انتخاب نرم افزار را ساده کرده ایم
جزئیات آماری مربوط به نرم افزار های پزشکی
تعداد نرم افزارهای ثبت شده در این دسته بندی: ۸۶
تعداد تولید کنندگان نرم افزارهای پزشکی: ۳۵
تعداد زیرمجموعه های نرم افزارهای پزشکی: ۱۵
تعداد نرم افزارهای دارای گواهی شورای عالی انفورماتیک: ۱۲
تعداد نرم افزارهای دارای گواهی امنیت نرم افزار: ۶
تعداد نرم افزارهای دارای تاییدیه وزارت امور اقتصادی و دارایی: ۴