سافت گزین

انتخاب نرم افزار را ساده کرده ایم
جزئیات آماری مربوط به نرم افزار های صنعت و معدن
تعداد نرم افزارهای ثبت شده در این دسته بندی: ۱۱
تعداد تولید کنندگان نرم افزارهای صنعت و معدن: ۶
تعداد زیرمجموعه های نرم افزارهای صنعت و معدن: ۵
تعداد نرم افزارهای دارای گواهی شورای عالی انفورماتیک: ۲
تعداد نرم افزارهای دارای گواهی امنیت نرم افزار: ۳
تعداد نرم افزارهای دارای تاییدیه وزارت امور اقتصادی و دارایی: ۴