سافت گزین

انتخاب نرم افزار را ساده کرده ایم
زیرمجموعه های نرم افزار های حسابداری مالی
جزئیات آماری مربوط به نرم افزار های حسابداری مالی
تعداد نرم افزارهای ثبت شده در این دسته بندی: ۷۳۴
تعداد تولید کنندگان نرم افزارهای حسابداری مالی: ۲۱۶
تعداد زیرمجموعه های نرم افزارهای حسابداری مالی: ۲۷
تعداد نرم افزارهای دارای گواهی شورای عالی انفورماتیک: ۳۰۵
تعداد نرم افزارهای دارای گواهی امنیت نرم افزار: ۱۶۸
تعداد نرم افزارهای دارای تاییدیه وزارت امور اقتصادی و دارایی: ۱۹۰