سافت گزین

انتخاب نرم افزار را ساده کرده ایم
زیرمجموعه های نرم افزار های حسابداری مالی
جزئیات آماری مربوط به نرم افزار های حسابداری مالی
تعداد نرم افزارهای ثبت شده در این دسته بندی: ۶۹۲
تعداد تولید کنندگان نرم افزارهای حسابداری مالی: ۲۰۵
تعداد زیرمجموعه های نرم افزارهای حسابداری مالی: ۲۷
تعداد نرم افزارهای دارای گواهی شورای عالی انفورماتیک: ۲۶۸
تعداد نرم افزارهای دارای گواهی امنیت نرم افزار: ۱۵۲
تعداد نرم افزارهای دارای تاییدیه وزارت امور اقتصادی و دارایی: ۱۶۷