سافت گزین

انتخاب نرم افزار را ساده کرده ایم
جزئیات آماری مربوط به نرم افزار های تعمیر و پشتیبانی
تعداد نرم افزارهای ثبت شده در این دسته بندی: ۳۱
تعداد تولید کنندگان نرم افزارهای تعمیر و پشتیبانی: ۲۴
تعداد زیرمجموعه های نرم افزارهای تعمیر و پشتیبانی: ۳
تعداد نرم افزارهای دارای گواهی شورای عالی انفورماتیک: ۵
تعداد نرم افزارهای دارای گواهی امنیت نرم افزار: ۲
تعداد نرم افزارهای دارای تاییدیه وزارت امور اقتصادی و دارایی: ۴