سافت گزین

انتخاب نرم افزار را ساده کرده ایم
جزئیات آماری مربوط به نرم افزار های فرهنگی و هنری
تعداد نرم افزارهای ثبت شده در این دسته بندی: ۶
تعداد تولید کنندگان نرم افزارهای فرهنگی و هنری: ۶
تعداد زیرمجموعه های نرم افزارهای فرهنگی و هنری: ۳
تعداد نرم افزارهای دارای گواهی شورای عالی انفورماتیک: ۰
تعداد نرم افزارهای دارای گواهی امنیت نرم افزار: ۰
تعداد نرم افزارهای دارای تاییدیه وزارت امور اقتصادی و دارایی: ۰