سافت گزین

انتخاب نرم افزار را ساده کرده ایم
زیرمجموعه های نرم افزار های ورزش
جزئیات آماری مربوط به نرم افزار های ورزش
تعداد نرم افزارهای ثبت شده در این دسته بندی: ۱۶
تعداد تولید کنندگان نرم افزارهای ورزش: ۱۳
تعداد زیرمجموعه های نرم افزارهای ورزش: ۲
تعداد نرم افزارهای دارای گواهی شورای عالی انفورماتیک: ۴
تعداد نرم افزارهای دارای گواهی امنیت نرم افزار: ۱
تعداد نرم افزارهای دارای تاییدیه وزارت امور اقتصادی و دارایی: ۰