سافت گزین

انتخاب نرم افزار را ساده کرده ایم
نتیجه جستجو: ۵ نرم افزار
جستجو در عنوان نرم افزارها


جستجو در نام تولید کنندگان


نوع اجرای نرم افزار


مرتب سازی نرم افزارها


نرم افزار آموزش حسابداری کاربردی(ویژه مشاغل)
سیستم عامل
ثبت نشده
قیمت
۲۹۰,۰۰۰ ریال
نوع اجرا
نصب یا کپی فایل روی کامپیوتر
وسعت کار
کوچک
نرم افزار آموزش حسابداری کاربردی(ویژه مشاغل)، محصول فناوری اطلاعات فراگستر، یکی از نرم افزارهای آموزش حسابداری تولید شده در داخل کشور توسط متخصصین ایرانی است که بیش از ۰ درصد امکانات مورد نیاز کاربران را پوشش می دهد.
نرم افزار آموزش حسابداری نیاز - بسته جامع پیمانکاری
سیستم عامل
سیستم عامل ویندوز
قیمت
۱,۲۰۰,۰۰۰ ریال
نوع اجرا
نصب یا کپی فایل روی کامپیوتر
وسعت کار
نامشخص
نرم افزار آموزش حسابداری نیاز - بسته جامع پیمانکاری، محصول شرکت حسابداری بیلان برتر، یکی از نرم افزارهای آموزش حسابداری تولید شده در داخل کشور توسط متخصصین ایرانی است که بیش از ۰ درصد امکانات مورد نیاز کاربران را ...
نرم افزار آموزش حسابداری نیاز - بسته جامع مالیاتی
سیستم عامل
سیستم عامل ویندوز
قیمت
۱,۲۰۰,۰۰۰ ریال
نوع اجرا
نصب یا کپی فایل روی کامپیوتر
وسعت کار
نامشخص
نرم افزار آموزش حسابداری نیاز - بسته جامع مالیاتی، محصول شرکت حسابداری بیلان برتر، یکی از نرم افزارهای آموزش حسابداری تولید شده در داخل کشور توسط متخصصین ایرانی است که بیش از ۰ درصد امکانات مورد نیاز کاربران را ...
نرم افزار آموزش حسابداری نیاز - تنظیم صورتهای مالی
سیستم عامل
ثبت نشده
قیمت
۱,۲۰۰,۰۰۰ ریال
نوع اجرا
نصب یا کپی فایل روی کامپیوتر
وسعت کار
نامشخص
نرم افزار آموزش حسابداری نیاز - تنظیم صورتهای مالی، محصول شرکت حسابداری بیلان برتر، یکی از نرم افزارهای آموزش حسابداری تولید شده در داخل کشور توسط متخصصین ایرانی است که بیش از ۰ درصد امکانات مورد نیاز کاربران را ...
نرم افزار آموزش حسابداری نیاز - ویژه بازار کار
سیستم عامل
سیستم عامل ویندوز
قیمت
۱,۲۰۰,۰۰۰ ریال
نوع اجرا
نصب یا کپی فایل روی کامپیوتر
وسعت کار
نامشخص
نرم افزار آموزش حسابداری نیاز - ویژه بازار کار، محصول شرکت حسابداری بیلان برتر، یکی از نرم افزارهای آموزش حسابداری تولید شده در داخل کشور توسط متخصصین ایرانی است که بیش از ۰ درصد امکانات مورد نیاز کاربران را ...
انتخاب نرم افزار
انتخاب نرم افزار
انتخاب نرم افزار
انتخاب نرم افزار