سافت گزین

انتخاب نرم افزار را ساده کرده ایم
جزئیات آماری مربوط به نرم افزار های کاربردی
تعداد نرم افزارهای ثبت شده در این دسته بندی: ۱۰
تعداد تولید کنندگان نرم افزارهای کاربردی: ۱۰
تعداد زیرمجموعه های نرم افزارهای کاربردی: ۴
تعداد نرم افزارهای دارای گواهی شورای عالی انفورماتیک: ۵
تعداد نرم افزارهای دارای گواهی امنیت نرم افزار: ۱
تعداد نرم افزارهای دارای تاییدیه وزارت امور اقتصادی و دارایی: ۱