سافت گزین

انتخاب نرم افزار را ساده کرده ایم
جزئیات آماری مربوط به نرم افزار های مسافرت و گردشگری
تعداد نرم افزارهای ثبت شده در این دسته بندی: ۱۵
تعداد تولید کنندگان نرم افزارهای مسافرت و گردشگری: ۱۱
تعداد زیرمجموعه های نرم افزارهای مسافرت و گردشگری: ۴
تعداد نرم افزارهای دارای گواهی شورای عالی انفورماتیک: ۳
تعداد نرم افزارهای دارای گواهی امنیت نرم افزار: ۲
تعداد نرم افزارهای دارای تاییدیه وزارت امور اقتصادی و دارایی: ۰