سافت گزین

انتخاب نرم افزار را ساده کرده ایم
زیرمجموعه های نرم افزار های محیط زیست
جزئیات آماری مربوط به نرم افزار های محیط زیست
تعداد نرم افزارهای ثبت شده در این دسته بندی: ۴
تعداد تولید کنندگان نرم افزارهای محیط زیست: ۴
تعداد زیرمجموعه های نرم افزارهای محیط زیست: ۲
تعداد نرم افزارهای دارای گواهی شورای عالی انفورماتیک: ۱
تعداد نرم افزارهای دارای گواهی امنیت نرم افزار: ۱
تعداد نرم افزارهای دارای تاییدیه وزارت امور اقتصادی و دارایی: ۰