سافت گزین

انتخاب نرم افزار را ساده کرده ایم
زیرمجموعه های نرم افزار های خدمات
جزئیات آماری مربوط به نرم افزار های خدمات
تعداد نرم افزارهای ثبت شده در این دسته بندی: ۲
تعداد تولید کنندگان نرم افزارهای خدمات: ۲
تعداد زیرمجموعه های نرم افزارهای خدمات: ۱
تعداد نرم افزارهای دارای گواهی شورای عالی انفورماتیک: ۰
تعداد نرم افزارهای دارای گواهی امنیت نرم افزار: ۰
تعداد نرم افزارهای دارای تاییدیه وزارت امور اقتصادی و دارایی: ۰