سافت گزین

انتخاب نرم افزار را ساده کرده ایم
زیرمجموعه های نرم افزار های کارگزاری
جزئیات آماری مربوط به نرم افزار های کارگزاری
تعداد نرم افزارهای ثبت شده در این دسته بندی: ۵
تعداد تولید کنندگان نرم افزارهای کارگزاری: ۵
تعداد زیرمجموعه های نرم افزارهای کارگزاری: ۲
تعداد نرم افزارهای دارای گواهی شورای عالی انفورماتیک: ۲
تعداد نرم افزارهای دارای گواهی امنیت نرم افزار: ۰
تعداد نرم افزارهای دارای تاییدیه وزارت امور اقتصادی و دارایی: ۰